Oferta

W ofercie Naszej Firmy oferujemy Państwu takie usługi jak:

- Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków;

- Charakterystyka energetyczna nieruchomości;

- Audyt energetyczny;

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym,

ekonomicznym i środowiskowym, wysoko efektywnych systemów alternatywnych

zaopatrzenia w energię i ciepło, opartych na energii ze źródeł odnawialnych;

- Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania,

w tym instalacje z odzyskiem ciepła, rekuperacja, pompy ciepła;

- Przygotowanie i realizacja inwestycji energetycznych w systemie ESCO.